กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

การสมัคร

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

รูปแบบการร่วมกิจกรรม

การส่งระยะทางการวิ่ง

ของที่ระลึก

การประกาศผล