อันดับนักวิ่ง

# ชื่อ นามสกุล ระยะทาง (km)
1 TANOMSAK SURIN 1,196.18
2 puntima chaowalit 1,018.46
3 นาย ยุทธนา ศิลปกวี 847.87
4 Nattiya Methasasinon 801.30
5 วิเชียร เเสงสว่าง 765.01
6 นายวิโรจน์ มาสังข์ 749.71
7 saranya sansaradee 742.35
8 ภูมินทร์ รางออน 739.63
9 วีรวัฒน์ เนาว์โสภา 691.14
10 ณัฐวุฒิ สุวรรณแสน 683.87
11 ทศพล คงอยู่เย็น 683.21
12 Seksit Jaithamdee 646.70
13 JIDLADA MANORA 636.56
14 สัมฤทธิ์ ไพจิตรโยธี 622.60
15 Thanakorn Bamrungkitjaroen 614.10
16 Worachai Apmaye 595.52
17 ปรรณ เกษตรสิมาทร 593.51
18 Koblap Lilitchan 592.79
19 Surin Tangmankongvorakul 586.24
20 Naruphon Prathanthip​ 584.41
21 บรรจบ จันทร์เทศ 579.58
22 จรัญ พูลสวัสดิ์ 578.94
23 ชานนท์ ศรีวิทยา 567.30
24 วสุธารา หมื่นโฮ้ง 566.80
25 Santi Joomprabutra 562.73
26 นายจำนงค์ แย้มเหมือน 562.45
27 Nitiporn Wisetkul 555.50
28 สันทัศน์ ทรัพย์สมบัติ 555.00
29 กิตติ จันทร์เจริญ 549.42
30 สุรศักดิ์ จันทราวุฒิกร 547.94
31 วิชาญ ประทุมมา 547.45
32 Pongnarin Phanomwan Na Ayutthaya 546.61
33 วัชรพล ตริบุณฑริก 541.11
34 น.ส.อรุณ เทพเรียน 531.61
35 ศิริพร ศรีสวัสดิ์ 531.42
36 กรขันติ เลิศจำรัสวาณิช 527.95
37 อัคเดช จันทรารมย์ 523.58
38 Denchai Phansri 522.93
39 ระบิล นิจบุญ 521.59
40 พัชรี เศกธีระ 517.88
41 Gosik Indum 510.75
42 วสุนันท์ วรธงไชย 510.65
43 Suthipong Julpon 509.98
44 กลยุทธ งามโชคชัย 507.63
45 บุษกร ศรีสร้อย 506.45
46 Nipat Suwannarat 505.02
47 วิโรจน์ เอี่ยมสระศรี 504.01
48 สาธิต บวรสันติสุทธิ์ 503.45
49 สุขุม กิติเฉลิมเกียรติ 497.50
50 ตระกูล ปฐมาวัฒนากาญจน์ 494.18
51 ธนกฤต พรปิติธนาคุณ 491.20
52 ชุลีรัตน์ น้อยมณี 490.39
53 กูลศักดิ์ สุดชู 488.16
54 ภราดร คงวัดใหม่ 484.31
55 ีดีพร้อม วีรเมธาชัย 482.09
56 นางสาว ศิริทิพย์ ละออปักษิณ 480.73
57 ณัฐกรญ์ สอาด 471.40
58 วรรธนพงศ์ สังขโชติ 464.92
59 ชวลิต อินทนูจิต 462.12
60 มนตรี เสพศิริสุข 452.49
61 จิตชยา ลีภูริกุลยา 446.45
62 สมฤดี คนรำ 441.14
63 Sunan Chutiphongwiwet 434.27
64 Pichaya Witoonkitja 432.95
65 พัชรี จันทร์ไทย 432.29
66 ยงเกียรติ นพไพบูลย์รัตน์ 428.61
67 Nontakorn Namsopist 428.31
68 สมเกียรติ กิตติสรภาคย์ 414.82
69 พ.อ.ถนาน ขำวิเศษ 412.76
70 วิจิตรา เนตรอุบล 408.73
71 อาทิตย์​ เมธา​ศศิ​นนท์​ 398.09
72 นาย เรียน กาวิจันทร์ 397.44
73 ดุสิต ตั้งบวรพิเชฐ 394.14
74 Somporn Marapong 388.81
75 ปิยวัฒน์ ลิมปิวรรณ 386.16
76 พชร มหาดำรงคุณ 378.36
77 DOME DANKHUNTHOT 370.28
78 นาย ประจิตร นวลงาม 366.84
79 ธีรพนธ์ พรรณวิเชียร 364.15
80 วรวิทย์ วิบูลย์ปัทมา 363.48
81 ฐิติพงศ์ พาปา 362.21
82 Sobthana Anprasert 360.92
83 Kritsana Srikhwang 358.84
84 ธนพงษ์​ ทองอ้ม 357.53
85 Sirinuch Wong 357.35
86 Siripornchai Wattanadamrong 355.03
87 Woranuch Rattanajarasrote 352.63
88 ปัญจะ ศรีแก้ว 348.52
89 วิรศักดิ์ ฝ้ายขาว 347.81
90 วิชัย แก้วเกษ 342.75
91 Pradit Phakhem 340.29
92 ครรชิต บูรณสินวัฒนกูล 338.52
93 เทอดเกียรติ เมืองขวา 338.41
94 Nipon Sonchan 337.76
95 สายคำเที่ยง เนาวราช 336.62
96 วชิระ กิจเลิศพรไพโรจน์ 333.86
97 พบโชค อ่องลา 331.27
98 นายไพัชช์ โมกมัน 328.87
99 Apichart Areecharoen 327.90
100 ธรรมศักดิ์ จลาสุภ 327.36